SEVEN VERSES OF RUQYAH TO PREVENT INTERFERENCE OF SATAN AND DEVILS CRIME
(Read in the morning and evening)
Please read the following Ruqyah-Verses, repeated 3X (three time):
1. Qullaiyushiibanaa illaa maa kataballaahu lanaa huwa maulaanaa, wa‘alallaahi falyatawakkalilmu’minuun.
(QS. AT-TAUBAH (9), VERSE 51)

2. Wa iyyamsaskallaahu bidhurrin falaa kaasyifa lahuu illaa huwa, wa iyyuridka bikhairin falaa raadda lifadhlihii, yushiibu bihii maiyasyaa-’u min ‘ibaadihii, wa huwalghafuururrahiim.
(QS. YUNUS (10), VERSE 107)

3. Wamaa min daabbatin fil-ardhi illaa ‘alallaahi rizquhaa waya‘lamu mustaqarrahaa wamustauda‘ahaa, kullun fii kitaabimmubiin.
(QS. HUUD (11), VERSE 6)

4. Innii tawakkaltu ‘alallaahi rabbii warabbikum, maa min daabbatin illaa huwa aakhidzum-binaashiyatihaa, inna rabbii ‘alaa shiraathim-mustaqiim.
(QS. HUUD (11), VERSE 56)

5. Waka-aiyimmindaabbatillaatahmilu rizqahallaahu yarzuquhaa wa iyyaakum, wahuwassamii‘ul‘aliim.
(QS. AL-ANKABUUT (29), VERSE 60)

6. Maa yaftahillaahu linnnaasi mirrahmatin falaa mumsika lahaa, wamaa yumsik falaa mursila lahuu mimba‘dihii, wahuwal‘aziizulhakiim.
(QS.FAATHIR (35),VERSE 2)

7. Wala in sa altahum man khalaqassamaawaati wal ardha layaquulunnallahu, qul afara aitum maa tad uuna min duunillaahi in araadaniyallaahu bidhurrin hal hunna kaasyifatu dhurrihii au araadanii birahmatin hal hunna mumsikaatu rahmatihii, qul hasbiyallahu, ‘alaihi tawakkaltulmutawakkiluun.
(QS. AZ-ZUMAR (39), VERSE 38 )

No comments:

 

Copyright © 2009. Ruqyah-healyourself. All rights reserved.